معرفی مدیران

1- آقای حمیدرضا اعتدال مهر

رئیس هیئت مدیره

2- خانم سولماز صادق نیا

نائب رئیس

3- آقای سام مدن پور

خزانه دار

4- آقای رضا الفت نسب

دبیر انجمن

5- آقای شایان شلیله

عضو اصلی هیئت مدیره

6- آقاي مهرداد عبدالرزاق

عضو اصلی هیئت مدیره

7- آقاي عادل طالبي

عضو اصلی هیئت مدیره

8- آقاي سيد حسام الدين شاهرخي

عضو علی البدل هیئت مدیره

9- آقای مجيد خاكپور مقدم

عضو علی البدل هیئت مدیره