حامیان و اعضای انجمن

حامی پروژه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-7

https://www.matlabi.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-4-6

های ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-9-18

ترجمه آی آر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-21

http://khorooji.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-14

https://globelang.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-5-26

آیسام

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-16

ایران ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-6-22

pm-cem.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-12-4

مجله آنلاین معمار 98

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-5-7

https://worldtranslators.net

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-2-30

حامی پیپر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-6

شبکه ترجمه اول

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-3-2

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-13

علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

ترجمه بهتر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-7-9

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-9

http://satraa.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-7-17

http://quicktranslate.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-2-6

مسترداک

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-7-27

فروشگاه اینترنتی لوازم تولد و عروسی هاویلا

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-5-17

شبکه ترجمه الف

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-21

sanazsania.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-11-4

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-11-26

فروشگاه اینترنتی علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-3-22

http://arab.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-2-31