آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم


مجمع عادی نوبت دوم انجمن صنفی کارفرمائی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب اینترنتی) به منظور برگزاری انتخابات دور دوم و تشکیل هیات مدیره جدید انجام می شود.
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

انجمن صنفی فروشگاه های اینترنتی(کسب و کار اینترنتی) شهرتهران

از کلیه اعضای دعوت می شود در مجمع عمومی مذکور در ساعت ۱۴روز یک شنبه مورخ۹۶/۰۲/۱۰ که در محل فرهنگسرای شفق واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی خیابان۲۱ تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره

2- استماع گزارش مالی

3- افزایش ورودیه و حق عضویت

4- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیرهاخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد