تغییر قیمت حق عضویت در انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی شهر تهران

با توجه به برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۷ و دستور جلسه ی مجمع در خصوص تغییر حق عضویت ، حق عضویت سالانه انجمن از ۶۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان تغییر کرد. با توجه به این تغییر از این پس برای عضویت در انجمن در سال اول ۱۰۰ هزار تومان به عنوان حق ورودی و ۲۰۰ هزار تومان خق عضویت سالانه دریافت میشود و اعضای انجمن برای تمدید عضویت در سال های بعدی می‌باست ۲۰۰ هزار تومان برای تمدید و حق عضویت سالانه پرداخت کنند.

مطالب مرتبط