سند جامع مشکلات قانونی و چالشهای اکوسیستم استارتآپی ایران و نقش حاکمیت، دولت و دیگر سازمانها در پیدایش و رفع آنها

انجمن صنفی کارفرمایی شهر تهران

در این سند مشکلاتی مطرح میشود که انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی در دو سال گذشته و طی حضور خود در اکوسیستم
استارتآپی و تکمیل پرسشنامه های مختلف توسط اعضا و فعالان این حوزه با آن روبه رو بوده است.
پس از طرح هر مشکل، سعی شده راه حل های پیشنهادی نیز به تفصیل بیان شود.
لینک دریافت فایل khordad98

مطالب مرتبط