شکایات و پیگیری

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی حامی خریداران و فروشندگان اینترنتی

شما می توانید نسبت به اعلام شکایات خود از کسب وکارهای اینترنتی عضو انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی از طریق تلفن88707614-021 و یا پست الکترونیکی info@eanjoman.ir اقدام نمائید.