کمیسیون بانوان

کمیسیون بانوان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
با هدف شبکه سازی و به اشتراک گذاری راهکارها و مشکلات بانوان کارآفرین حوزه کسب و کارهای مجازی تشکیل گردید

این کمیسیون سعی دارد تا با شناسایی بانوان کارآفرین در حوزه کسب و کارهای مجازی، علاوه بر شناسایی فرصت های این حوزه و معرفی ایشان به تبادل اطلاعات و تجارب در جهت بهره مندی این کارآفرینان بپردازد و همچنین برای رفع موانع اقتصادی با الگو سازی و به اشتراک گذاری تجارب، گامی موثر در جهت توانمندسازی بانوان کشورمان بردارد.
با توجه به ماهیت کسب و کارهای مجازی بانوان این عرصه می توانند بدون محدودیت زمانی و مکانی علاوه بر هدایت کسب و کار خود به هدایت خانه و خانواده و تربیت فرزندان خود نیز بپردازند
و نیل به این اهداف علاوه بر اینکه در راستای شکوفایی اقتصادی موثر خواهد بود از ظرفیت های نیمی از افراد توانمند و تحصیل کرده جامعه -که بانوان هستند- بهره مند شده و در کنار آن آرامش و حمایت از خانواده را نیز در بر خواهد داشت.
ان شالله