تهران - خیابان الوند - خیابان ۳۵ - پلاک ۱۴ طبقه ۴

کمیسیون بانوان

کمیسیون بانوان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
با هدف شبکه سازی و به اشتراک گذاری راهکارها و مشکلات بانوان کارآفرین حوزه کسب و کارهای مجازی تشکیل گردید

این کمیسیون سعیدارد تا با شناسایی بانوانی که کارآفرین کسب و کارهای مجازی هستند علاوه بر شناسایی فرصت های این حوزه و معرفی ایشان و تبادل اطلاعات جهت بهره مندی از تجارب این کارآفرینان جهت رفع موانع اقتصادی
با الگو سازی و به اشتراک گذاری تجارب گامی موثر در جهت توانمندسازی بانوان کشورمان بردارد
با توجه به ماهیت کسب و کارهای مجازی بانوان این عرصه می توانند بدون محدودیت زمانی و مکانی علاوه بر هدایت کسب و کار خود به هدایت خانه و خانواده و تربیت فرزندان خود نیز بپردازند
و نیل به این اهداف علاوه بر اینکه در راستای شکوفایی اقتصادی موثر است از ظرفیت های نیمی از افراد توانمند و تحصیل کرده جامعه که بانوان است بهره مند شده و در کنار آن آرامش و حمایت از خانواده را نیز در بر خواهد داشت
ان شالله