روزنامه رسمی هیئت مدیره جدید انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

باستناد تبصره یک ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ هیات محترم وزیران وسایر مدارک ارسالی از انجمن فوق الذکر که به شماره ۴۸۲-۳/۲-۷ در این اداره کل به ثبت رسیده است. اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره وبازرسان آن ها که در مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ انتخاب گردیده اند، از تاریخ مذکور به مدت سه سال دارای اعتبار می باشند. سمت اعضای هیات مدیره که به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تعیین شده اند، بشرح زیر می باشد:
۱-زینب دالوند – رئیس هیات مدیره
۲-سیدرضا شیرازی مفرد –نائب رئیس
۳-شیما شریفی –خزانه دار
۴-عادل طالبی – عضواصلی ،دبیر
۵-محمدرضا رحمانی زنجانی –عضو اصلی هیات مدیره
۶-مجید خاکپور مقدم –عضو اصلی هیات مدیره
۷-نوید معافیان –عضو اصلی هیات مدیره
۸-امیرحسین اسماعیلی-عضو علی البدل هیات مدیره
۹-وحید خسروی – عضو علی البدل هیات مدیره
۱۰-حبیب جانبهان -بازرس اصلی
۱۱-حجت فرید-بازرس علی البدل
ضمنا برابر تبصره ماده۲۲ اساسنامه انجمن صنفی کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رییس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اوراق تعهدآور، اسناد رسمی و اسناد مالی از قبیل چک ، سفته و برات که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد، با امضای مشترک خزانه دار و رییس هیات مدیره یا دبیر و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران

مطالب مرتبط