اخبار

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

گزارش هجدهمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

هجدهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۱۰/۲۰

تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه(جلسه چهارم)

گزارش جلسه چهارم تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه‌وبودجه کشور: در ادامه مسیر تحلیل و بررسی…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۱۰/۱۴

گزارش هفدهمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

هفدهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۱۰/۰۳

تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه(جلسه سوم)

گزارش جلسه سوم تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه این جلسه نیز همانند جلسات پیشین با…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۱۰/۰۳

تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه (جلسه دوم)

گزارش جلسه دوم تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه این جلسه با حضور نمایندگانی از وزا…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۹/۳۰

گزارش شانزدهمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

شانزدهمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. در این جل…
ادامه مطلب
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۲۴