راه اندازی کمیسیون های تخصصی در انجمن صنفی کسب و کاراینترنتی


در اولین مصوبه دور جدید هیات مدیره انجمن مقرر گردید کمیسیون های مختلف ( موضوع ماده 4 اساسنامه) در انجمن راه اندازی شده تا اعضا بتوانند مشکلات و طرح های خود را ازطریق کمیسیون مطرح کنند.
دومین جلسه هیات مدیره جدید انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی با هدف بررسی راه های افزایش مشارکت کسب کارهای عضو در راستای حل مشکلات صنفی برگزار شد. در اولین مصوبه مقرر گردید کمیسیون های مختلف ( موضوع ماده 4 اساسنامه) در انجمن راه اندازی شده تا اعضا بتوانند مشکلات و طرح های خود را ازطریق کمیسیون مطرح کنند.

عناوین کمیسیون ها :

آیین نامه اقدام نمایند:

۱-کمیسیون مالیات

۲-کمیسیون بیمه

۳-کمیسیون مجوزها و تعاملات دولتی

۴-کمیسیون لجستیک

۵-کمیسیون حقوقی و حل اختلاف

6-کمیسیون آموزش

7-کمیسیون پرداخت

8-کمیسیون زیر ساخت

به زودی فراخوان عضویت در کمیسیون ها اعلام می گردد.


اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد