جلسه رسیدگی به مشکلات مالیاتی اعضا در خصوص عدم پذیرش هزینه ها و درآمدها

انجمن صنفی کارفرمایی شهر تهران

به اطلاع اعضای محترم میرساند پس از برگزاری جلسات متعدد انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی استان تهران پیرامون مشکلات مالیاتی اعضای انجمن و کسب وکارهای این حوزه، به در خواست سازمان امور مالیاتی مقرر شد اعضایی که در طول سال مالی جاری و یا سال مالی گذشته با مواردی همچون عدم پذیرش مدل درآمدی، عدم پذیرش برخی از هزینه ها و … در مراحل رسیدگی دچار مشکل شده و یا هستند. این موارد به صورت موردی در جلسه مشترک میان انجمن و سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

لذا انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از تمام اعضا درخواست دارد تا تمام مشکلات مالیاتی شان را به صورت مکتوب تا دوم مرداد ماه به آدرس info@eanjman.ir ارسال نمایند.

امید است با پیگیری های انجمن و همچنین سازمان امور مالیاتی شهر تهران، مشکلات اعضای محترم در این خصوص رفع گردد.

مطالب مرتبط