خیابان مفتح جنوبی -قبل از زیر گذر دروازه دولت - بن بست واحدی - پلاک 2 - واحد 14

خدمات انجمن

اعضای انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار شهر تهران می توانند از این سرویس ها و خدمات انجمن به صورت خاص استفاده کنند.

پیرو قانون انجمن های صنفی و کارفرمایی و توافق انجمن با ادامه امور مالیات شهر تهران تمام شرکت های عضو انجمن صنفی می توانند در مراحل رسیدگی امرو مالیاتی در زمان نیاز به حضور نماینده صنفی و به صورت مشصخ در هیات رسیدگی و حل اختلاف مالیات از نماینده انجمن به نماینده بخش خصوص دعوت کرده تا با توجه به شناخت و آشنایی های لازم نمایندگان انجمن با فعالیت های اقتصادی اعضا حقوق اعضای انجمن در رسیدگی های امروز مالیاتی حفظ گردد.

پروی قوانین جاری کشور و همچنین انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های عضو انجمن در هر مرحله از رسیدگی به دعاوی و اختلاف های مربوط به کارفرمایی و کارگری میتوانند از مرجع رسیدگی درخواست کنند تا انجمن به عناون نماینده صنف و یا کارشناس در مراحل رسیدگی پرونرده در جهت دفاع از حقوق کارفرمایان حضور داشته باشد

رفع مشلات مربوط به بخش های دولتی برای اعضا. هر یک اعصای انجمن در صورت مشاهده و یا برخورد با مواردی که مانع توسعه کسب و کار های انلاین باشد میتواند با اطلاع قراردادن انجمن از موضع و شرح دقیق مشکل رفع مشکل را به انجمن صنفی سپرده و انجمن تمام موارد که مربوط به رفع موانع کسب و کار باشد را زا همکاری اطاق بازرگانی و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت مورد کارشناسی و بررسی قراردخواهد داد.