تهران - خیابان الوند - خیابان ۳۵ - پلاک ۱۲ طبقه ۴

هیات مدیره انجمن

آقای حمیدرضا اعتدال مهر رئیس هیئت مدیره etedal@eanjoman.ir
خانم سولماز صادق نیا نائب رئیس sadeghnia@eanjoman.ir
آقای سام مدن پور خزانه دار sam@eanjoman.ir
آقای شایان شلیله دبیر انجمن shalileh@eanjoman.ir
آقای رضا الفت نسب عضو اصلی هیئت مدیره olfatnasab@eanjoman.ir
آقای عادل طالبی عضو اصلی هیئت مدیره talebi@eanjoman.ir
آقای سید حسام الدین شاهرخی عضو اصلی هیئت مدیره shahrokhi@eanjoman.ir
آقای مجید خاکپور مقدم عضو علی البدل هیئت مدیره ———————
آقای مصطفی سعیدنژاد بازرس انجمن صنفی saeednejad@eanjoman.ir
آقای مهرداد عبدالرزاق عضوسابق هیئت مدیره (مستعفی) ———————