هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی (۱۴۰۱-۱۴۰۴)

 

خانم زینب دالوند عضو اصلی هیئت مدیره
آقای رضا شیرازی عضو اصلی هیئت مدیره
آقای عادل طالبی عضو اصلی هیئت مدیره
آقای محمدرضا رحمانی زنجانی عضو اصلی هیئت مدیره
خانم شیما شریفی عضو اصلی هیئت مدیره
آقای مجید خاکپور مقدم عضو اصلی هیئت مدیره
آقای نوید معافیان عضو اصلی هیئت مدیره
آقای امیرحسین اسماعیلی عضو علی‌البدل ۱ هیئت مدیره
آقای وحید خسروی عضو علی‌البدل ۲ هیئت مدیره
آقای حبیب جانبهان بازرس اصلی
آقای حجت فرید بازرس علی البدل