هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی (۱۴۰۱-۱۴۰۴)

 

آقای رضا شیرازی رئیس هیئت‌مدیره
آقای مجید خاکپور مقدم نائب رئیس هیئت‌مدیره
آقای عادل طالبی دبیر
 خانم شیما شریفی خزانه‌دار
آقای محمدرضا رحمانی زنجانی  عضو اصلی هیئت مدیره
آقای امیرحسین اسماعیلی عضو اصلی هیئت مدیره
آقای نوید معافیان عضو اصلی هیئت مدیره
آقای وحید خسروی عضو علی‌البدل ۱ هیئت مدیره
آقای حبیب جانبهان بازرس اصلی
آقای حجت فرید بازرس علی البدل