هیات مدیره انجمن

آقای حمیدرضا اعتدال مهر رئیس هیئت مدیره etedal@eanjoman.ir
خانم سولماز صادق نیا نائب رئیس sadeghnia@eanjoman.ir
آقای سام مدن پور خزانه دار sam@eanjoman.ir
آقای عادل طالبی دبیر انجمن info@atalebi.com
آقای رضا الفت نسب عضو اصلی هیئت مدیره olfatnasab@eanjoman.ir
آقای سید حسام الدین شاهرخی عضو اصلی هیئت مدیره shahrokhi@eanjoman.ir
آقای مصطفی سعیدنژاد بازرس انجمن صنفی saeednejad@eanjoman.ir
آقای مجید خاکپور مقدم عضو علی البدل هیئت مدیره ———————
آقای مهرداد عبدالرزاق عضوسابق هیئت مدیره (مستعفی) ———————
آقای شایان شلیله عضوسابق هیئت مدیره (مستعفی) ———————